به گزارش افکارنیوز،پيام صادقيان در تركيب نبود و به عنوان بازيكن تعويضي هم فرصت بازي پيدا نكرد. او در نيمه دوم از روي نيمكت پرسپوليس بلند شد و ايستاده بازي را تماشا ميكرد كه اين موضوع باعث شد تا يكي، دو بار كريم باقري از او بخواهد عقب آمده و روي نيمكت بنشيند اما وقتي اين موضوع تكرار شد، كريم باقري عصباني شده و به صادقيان گفت: برو روي نيمكت بنشين. اين موضوع با واكنش صادقيان مواجه شد و كار را به اينجا رساند كه ميبينيد!