به گزارش افکارنیوز، امیر عابدینی در مورد جلسه با پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی گفت: امروز به اتفاق حسین هدایتی به نزد پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی رفتیم و مدارکی که باعثشده بود شرکت استیل آذین برنده مزایده نشود را ایشان به ما تحویل دادند.

وی ادامه داد: با توجه به این مدارک فردا به بانک مرکزی خواهیم رفت تا ابهام ها برطرف شود. به گفته رئیس محترم سازمان خصوصی سازی در صورتی که ابهام ها را برطرف کنیم برنده مزایده سوم خواهیم شد و شرکت استیل آذین مزایده پرسپولیس را برده است اما اگر نتوانیم ابهام ها را برطرف کنیم ما در مزایده چهارم شرکت خواهیم کرد.