به گزارش رجا، در حالی که این روزها بحث های زیادی بر سر حضور قلعه نویی در سازمان لیگ برتر و ادای توضیح در مورد قراردادش در میان است گفته می شود وی برای یک فصل حضور در تبریز ۹۰۰ میلیون تومان گرفته است. در قرار داد وی ۷۸۰ میلیون به عنوان حق الزحمه و ۱۲۰ میلیون هم به عنوان پاداش در نظر گرفته شده است. این در حالی است که طبق دستورالعمل سازمان لیگ هیچ مربی حق ندارد بالاتر از سقف قرارداد بگیرد .

در غیر این صورت باید برای ادای توضیح در مورد قراردادش و تخلفاتش به سازمان لیگ بروند. کاری که به رغم دعوت از قلعه نویی وی از ان سرباز زده است. عزیز محمدی در مورد اینکه امیر قلعهنویی تاکید کرده برای پر کردن اظهارنامه به سازمان لیگ نمیرود گفت: قلعهنویی و مدیرعامل تراکتورسازی باید در سازمان لیگ حضور پیدا کنند و در خصوص مبلغ قرارداد و همچنین نواقص مدارک ارائه شده توضیح دهند و اگر نیایند برای قلعهنویی کارت مربیگری صادر نمیشود. قانون برای همه است و همه باید از آن پیروی کنند.