به گزارش افکارنیوز، از سال ۴۹ که لیگ ایران آغازشده تا امروز هر کدام از ۲ تیم یا هر ۲، بین ۳ تیم اول جای داشتند. به مرور ادوار مختلف لیگ و جایگاه ۲ تیم در بین ۳ تیم برتر می‌ پردازیم.

۱۳۴۹: استقلال اول پرسپولیس سوم

۱۳۵۰: پرسپولیس اول استقلال سوم

۱۳۵۲: پرسپولیس اول استقلال دوم

۱۳۵۳: استقلال اول پرسپولیس دوم

۱۳۵۴: پرسپولیس اول

۱۳۵۵: پرسپولیس دوم

۱۳۵۶: پرسپولیس دوم

۱۳۶۸: استقلال اول پرسپولیس دوم

۱۳۷۰: استقلال دوم پرسپولیس سوم

۱۳۷۱: پرسپولیس دوم

۱۳۷۲: پرسپولیس دوم

۱۳۷۳: استقلال دوم

۱۳۷۴: پرسپولیس اول استقلال سوم

۱۳۷۵: پرسپولیس اول

۱۳۷۶: استقلال اول

۱۳۷۷: پرسپولیس اول استقلال دوم

۱۳۷۸: پرسپولیس اول استقلال دوم

۱۳۷۹: استقلال اول پرسپولیس دوم

۱۳۸۰: پرسپولیس اول استقلال دوم

۱۳۸۱: پرسپولیس سوم

۱۳۸۲: استقلال دوم

۱۳۸۳: استقلال سوم

۱۳۸۴: استقلال اول

۱۳۸۵: پرسپولیس دوم

۱۳۸۶: پرسپولیس اول

۱۳۸۷: استقلال اول

۱۳۸۸: استقلال سوم

۱۳۸۹: استقلال دوم

۱۳۹۰: استقلال سوم

۱۳۹۱: استقلال اول

۱۳۹۲: پرسپولیس دوم