بیش از ۳۴۰ بالن در جشنواره بالن های فرانسه به آسمان رفتند.

منبع: دیلی تلگراف