به گزارش افکارنیوز، رسانه‌های ورزشی در تونس در چند هفته‌های گذشته، به جریان خودکشی یکی از بازیکنان سطح حرفه‌ای کشورشان، فراوان پرداختند.

مساله از این قرار بود که در جریان طرح توسعه فوتبال باشگاهی کشور تونس، برخی از مدیران با برخی از بازیکنان، همدست شده و با ترتیب دادن رضایتهای جعلی از باشگاهها و البته سندسازیهای جعلی، پولهای کلانی از صندوق توسعه ورزشی کشورشان به دست آوردند. در همین زمان، وقتی پولهای حاصله به طور نامتوازن تقسیم شد، یکی از بازیکنانی که در این جریان دست داشت و سهم کمتری دریافت کرد، دست به خودکشی ناموفقی زد که مراتب بهبودی او ابعاد کلانی یافت و بدین ترتیب، رسانهها مطلع شده و درپی علت اولیه آن رفتند.