به گزارش افکارنیوز، استقلال در بازی دهم ۲ـ صفر پرسپولیس را در سال ۵۱ برد، در سال ۵۶ آبیپوشان در بازی بیستم ۳ـ صفر پرسپولیس را بردند. در بازی سیام که سال ۶۷ انجام شد ۲ تیم مساوی شدند. در بازی چهلم که سال ۷۴ انجام شد، آبی ها ۳ ـ یک برنده شدند، در بازی پنجاهم که سال ۷۹ برگزار شد، استقلال یک ـ صفر پیروز شد. بازی شصتم در سال ۸۴ صفر ـ صفر شد و در بازی هفتادم که در سال ۸۹ برگزار شد آبیپوشان یک ـ صفر برنده شدند، آیا بازی هشتادم هم به نفع آبی پوشان تمام می شود؟