به گزارشافکارنیوز،بهرام افشارزاده رئیس کمیته آمار و ارقام شورای المپیک آسیا در حاشیه شصت و ششمین نشست سالیانه OCA درباره نشست امروز گفت: شیخ احمد یکی از افراد بزرگ رئیس آنوک و رئیس شورای المپیک آسیا است.

او در AOC کرسی دارد ولی آنوک یک ارگان قدرتمند است که هر چه در کمیته بین‌المللی المپیک اتفاق بیفتد به عنوان مثال رشته‌هایی که به المپیک می‌روند یا حذف می‌شوند باید از کانال آنوک عبور کنند.

وی افزود: تغییر اساسنامه هم از طریق آنوک صورت می‌گیرد این حضور باعثمی‌شود با شرایط ورزشی آشنا شوند هر نشستی که در کشور ما برگزار می‌شود و مقامات دنیا به ایران می‌آیند نظرشان تغییر می‌کند. باید امکاناتی فراهم شود تا آنها راحت‌تر آشنا شوند.

افشارزاده درباره کسب کرسی عنوان کرد: به هر حال باید رفت و آمدها و آشنایی‌ها صورت بگیرد حمایت کنیم و حمایت شویم تا کرسی‌بگیریم کرسی گرفتن راحت نیست.

دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که وقتی شما از کمیته رفتید شنیده شده شیخ احمد برایتان نامه عاشقانه فرستاده تصریح کرد: نامه عاشقانه نبود حقیقت بود. سی و دو سال است او را میشناسم و قبل از آن هم با پدر ش آشنا بود او افراد کارآمد را میشناسد و میداند چه کسانی مثمرثمر هستند.