برنامه مسابقات از مرحله گروهی تا فینال مسابقات به شرح زیر است :

گروه A: ایران - بحرین –عمان

گروه B: اردن - سوریه –کویت

گروه C: عراق - یمن - فلسطین

جمعه ۲ مهر ۱۳۸۹

ایران - بحرین ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران –استادیوم بین المللی امان

اردن - سوریه - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

شنبه ۳ مهر ۱۳۸۹

عراق - یمن –ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

یکشنبه ۴ مهر ۱۳۸۹

بحرین - عمان - ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

سوریه - کویت - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹

یمن - فلسطین - ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

سه شنبه ۶ مهر ۱۳۸۹

عمان - ایران - ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

کویت - اردن - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۸۹

فلسطین - عراق - ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

مرحله نیمه نهایی جمعه ۹ مهر ۱۳۸۹

تیم اول گروه A –تیم اول گروه C - ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

تیم اول گروه B - بهترین تیم دوم - ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان

فینال –یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۹

برندگان دیدارهای نیمه نهایی - ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران - استادیوم بین المللی امان