به گزارشافکارخبر، پرسپولیس ۱۲ بار با مربیان خارجی خود با سپاهان در لیگ‌برتر مواجه شده و از سال ۸۵ برابر این حریفان موفق نبوده است.

سال ۸۳ ۸۲ لیگ سوم

وینکو بگوویچ: پرسپولیس ۳ سپاهان ۳ / پرسپولیس ۲ سپاهان ۱

سال ۸۴ ۸۳ لیگ چهارم

راینر سوبل: پرسپولیس صفر سپاهان صفر / پرسپولیس صفر سپاهان صفر

سال ۸۵ ۸۴ لیگ پنجم

آری هان: پرسپولیس صفر سپاهان ۲

سال ۸۶ ۸۵ لیگ ششم

دنیزلی: پرسپولیس صفر سپاهان صفر / پرسپولیس ۲ سپاهان ۱

سال ۸۸ ۸۷ لیگ هشتم

وینگاد: پرسپولیس ۱ سپاهان ۱

سال ۸۹ ۸۸ لیگ نهم

کرانچار: پرسپولیس ۱ سپاهان ۲

سال ۹۱۹۰ لیگ یازدهم

دنیزلی: پرسپولیس ۱ سپاهان ۱

سال ۹۲ ۹۱ لیگ دوازدهم

مانوئل ژوزه: پرسپولیس صفر سپاهان ۲

سال ۹۴ ۹۳ لیگ چهاردهم

برانکو: پرسپولیس ۱ سپاهان

در ۱۲ بازی پرسپولیس با مربیان خارجی در لیگ‌برتر این نتایج حاصل شده است:

۱. بگویچ: یک برد، یک مساوی، ۵ گل زده و ۴ گل خورده

۲. زوبل: ۲ مساوی

۳. آری هان: یک باخت و ۲ گل خورده

۴. دنیزلی: یک برد، ۲ مساوی، ۳ گل زده و ۲ گل خورده

۵. وینگادا: یک مساوی، یک گل زده و یک گل خورده

۶. کرانچار: یک باخت، یک گل زده و ۲ گل خورده

۷. ژوزه: یک باخت و ۲ گل خورده

۸. برانکو: یک باخت، یک گل زده و ۲ گل خورده

۲ برد، ۶ مساوی و ۴ باخت عملکرد مربیان خارجی پرسپولیس برابر سپاهان بوده است. پرسپولیس از روز ۲۰ بهمن ۸۵ به بعد و در ۹ سال اخیر با هیچ کدام از مربیان خارجی خود مثل وینگادا، کرانچار، مانوئل ژوزه و برانکو نتوانسته سپاهان را ببرد.