به گزارش افکارخبر، سوشا مکانی پس از باخت تیمش به ذوب آهن برخورد نامناسبی با خبرنگار نود انجام داد.

عادل دیشب و در آیتم نود درجه صحنه برخورد بد مکانی با خبرنگار نود را نشان داد و پس از آن فیلم کوتاه سه ثانیه ای-برگرفته از یکی از برنامه های خانوادگی سیما- پخش کرد که در آن خانم پزشکی می گفت:"خودش به مرور زمان خوب می شه"!