به گزارش افکارخبر، از سال ۱۹۹۴ به بعد که رنکینگ قاره ای آسیا اعلام می شود تا امروز، طی ۲۱ سال کره جنوبی، عربستان، ژاپن، ایران و استرالیا، صدرنشین آن بوده اند.
۱. کره جنوبی: آبان ۷۲
۲. عربستان: از آبان ۷۲ تا مرداد ۷۴
۳. ژاپن: از مرداد تا شهریور ۷۴
۴. عربستان: از شهریور تا مهر ۷۴
۵. ژاپن: از مهر ۷۴ تا تیرماه ۷۷
۶. کره جنوبی: از تیر ۷۷ تا بهمن ۷۷
۷. ژاپن: از بهمن ۷۷ تا اسفند ۷۷
۸. کره جنوبی: از اسفند ۷۷ تا مهرماه ۷۸
۹. عربستان: از مهر تا اسفند ۷۸
۱۰. کره جنوبی: از فروردین تا مرداد ۷۹
۱۱. ایران: از مرداد تا شهریور ۷۹
۱۲. کره جنوبی: از شهریور تا آبان ۷۹
۱۳. ایران: از آبان تا آذر ۷۹
۱۴. ژاپن: از آذر تا دی ۷۹
۱۵. عربستان: از دی تا بهمن ۷۹
۱۶. ایران: از بهمن تا اسفند ۷۹
۱۷. عربستان: از اسفند ۷۹ تا مهر ۸۰
۱۸. ژاپن: از مهر تا آذر ۸۰
۱۹. ایران: از آذر ۸۰ تا تیر ۸۱
۲۰. کره جنوبی: از تیر ۸۱ تا تیر ۸۲
۲۱. ژاپن: از تیر تا آبان ۸۲
۲۲. کره جنوبی: از آبان ۸۲ تا فروردین ۸۳
۲۳. ایران: از فروردین تا تیر ۸۳
۲۴. کره جنوبی: از تیر تا مرداد ۸۳
۲۵. ژاپن: از مرداد ۸۳ تا فروردین ۸۴
۲۶. ایران: از فروردین تا اردیبهشت ۸۴
۲۷. ژاپن: از اردیبهشت تا خرداد ۸۴
۲۸. ایران: از خرداد تا تیر ۸۴
۲۹. ژاپن: از مرداد ۸۴ تا تیر ۸۵
۳۰. استرالیا: از تیر تا آذر ۸۵
۳۱. ایران: از آذر ۸۵ تا اردیبهشت ۸۶
۳۲. ژاپن: از خرداد ۸۶ تا فروردین ۸۷
۳۳. استرالیا از فروردین تا خرداد ۸۷
۳۴. ژاپن: از خرداد تا آبان۸۷
۳۵. استرالیا: از آبان ۸۷ تا بهمن ۸۹
۳۶. ژاپن: از بهمن ۸۹ تا اسفند ۹۰
۳۷. استرالیا: از اسفند ۹۰ تا اردیبهشت ۹۱
۳۸. ژاپن: از خرداد ۹۱ تا آذر ۹۲
۳۹. ایران: از آذر ۹۲ تا شهریور ۹۳
۴۰. ژاپن: از تیر تا شهریور ۹۳
۴۱. ایران: از شهریور تا آبان ۹۳
۴۲. ژاپن: از آبان تا آذر ۹۳
۴۳. ایران: از آذر ۹۳ تا امروز