به گزارش افکارخبر، وقتي كريم باقري در حمايت از بازيكنان پرسپوليس خطاب به طاهري گفت اگر نميتواني پول بياوري از پرسپوليس برو تا آدمهايي كه كاربلد هستند بيايند، علياكبر طاهري در مقام پاسخگويي برآمد و از باقري خواست در حيطه وظايف خودش حرف بزند.ساعتي بعد اما حسين عبدي در جايگاه سخنگوي هيأت مديره پرسپوليس در تلاش براي تلطيف حرفهاي طاهري و جلوگيري از تنش، حق را به آقاكريم داد و گفت: من خودم بازيكن و مربي بودم و حق را به كريم ميدهم. باشگاه بايد به تعهد خود در قبال بازيكنان و مربيان عمل كند.با وجود حرفهاي عبدي، اين شايعه به گوش سرخپوشان رسيد كه باشگاه ميخواهد در اولين اقدام كريم باقري را از كادرفني كنار بگذارد. اگرچه هيچيك از مديران باشگاه اين شايعه را تأييد نكردند اما بازيكنان پرسپوليس در حمايت از كريم گفتند: آقاكريم به خاطر ما با باشگاه اختلاف پيدا كرد و اگر براي او مشكلي پيش بيايد، رسم معرفت نيست او را تنها بگذاريم، باقري اگر نباشد، ما هم نيستيم. اين اتحاد سرخپوشان، احتمال حذف باقري را به صفر ميرساند. در اين ميان وقتي با باقري تماس گرفتيم تا نظر او را درباره گفتههاي تازه طاهري بدانيم، مربي پرسپوليس از هرگونه اظهارنظر در اين خصوص خودداري كرد و گفت هيچ جوابي به طاهري نميدهد.