به گزارش افکارخبر، از يك طرف ميگويند باشگاه كاپيتانها را احضار كرده بود تا درباره اعتصاب با آنها حرف بزند و از طرف ديگر گفته ميشود بازيكنان از نوروزي، نورمحمدي و بنگر خواستند براي مذاكره با مديران مجموعه سرخ به باشگاه بروند اما در نهايت هيچ كاپيتاني به باشگاه نرفت. محسن بنگر اولين نفر بود كه با گفتن؛ من كه كاپيتان نيستم خيال خودش را راحت كرد. بنگر گفت: اطلاعي ندارم هادي و رضا به باشگاه رفتهاند يا نه اما من كاپيتان نيستم و نه به باشگاه احضار شده بودم و نه قرار بود به باشگاه بروم. رضا نورمحمدي هم به قول سرخپوشان رفت توي پيچ و به سري كه درد نميكرد، دستمال نبست و هادي نوروزي هم بعد از انصراف نورمحمدي و بنگر از رفتن به باشگاه منصرف شد و به مذاكره تلفني با مديران پرسپوليس قناعت كرد. البته درباره نوروزي گفته ميشود از باشگاه با او تماس گرفتند و گفتند حالا كه بقيه نميآيند، تو هم نيا!