به گزارش افکارخبر، محمود خوردبین در این باره اظهار داشت: ما در اهواز شرایط خاصی را تجربه کردیم. عدم وجود اسکورت، اتفاقات خاص، حضور پرتعداد هواداران و زمان اندکی که تا زمان پرواز برگشت داشتیم باعثشد تا نتوانیم برای بازیکنان شام تهیه کنیم.

وی ادامه داد: بحثهزینه های یک شام برای بازیکنان آنقدر سنگین نیست که باشگاه نتواند تقبل کند. در اهواز استقبال زیادی از تیم شد و حتی هزینه بیشتری کردیم تا نفرات را قبل از پرواز به قسمتی ببریم که آرامش داشته باشند. در اصفهان هم این شرایط وجود داشت اما شام خریدیم و به بازیکنان دادیم.

خوردبین در پایان افزود: من فکر نمی کنم این خبر را یک بازیکن به رسانه ها داده باشد اما اگر بازیکنی گفته باشد شام بیسکویت خوردیم، کمال بی معرفتی است.