به گزارشافکارخبر،کريمي گفته بود مدير باشگاه اگر نميتواند مشکلات مالي را حل کند، بهتر است برود و طاهري هم گفته بود باقري نبايد چنين حرفي ميزد. آنهايي که روي کريم باقري شناخت دارند ميگويند از او هيچ بعيد نيست با يک تصميم ناگهاني قيد همه چيز را بزند و عطاي پرسپوليس را به لقايش ببخشد. از طرفي عدهاي ميگويند چند مدير عوض شدهاند ولي باقري مانده و شايد طاهري هم به سرنوشت قبليها دچار شود.