به گزارش افکارخبر، همین کارت مفت اما در مراحل بعدی میتواند برای سرخپوشان گران تمام شود. در مسابقات حذفی هر بازیکن با دو اخطار محروم میشود. سال گذشته هم کارتهای سادهای که محسن بنگر گرفت باعث شد او در بازی نیمهنهایی با ذوبآهن محروم شود و سرخپوشان با شکست در این مسابقه از گردونه رقابتها کنار بروند.