به گزارشافکارخبر،از ابتدای فصل جاری اعتراض های زیادی به انتخاب مصطفی قنبرپور صورت گرفت و پس از مدتی نیز رقم قرارداد وی مورد انتقاد واقع شد.

با انتشار لیست قراردادها مشخص شد که رقم قرارداد قنبرپور ۴۰۰ میلیون تومان است و این امر باعثشدت گرفتن انتقادها شد.

اکنون از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد که اعتراض های زیادی به طاهری در این خصوص صورت گرفته و احتمالا رقم قرارداد این مربی کاهش می یابد.

طبق شنیده ها رقم قرارداد قنبرپور احتمالا نصف شده و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد تا اعتراض ها تمام شود.