به گزارشافکارخبر،او در اوایل فصل بابت جنجال در تمرین و کوبیدن بطری آب به زمین(پس از اینکه مظلومی به او گفت به دلیل اضافه وزن دور زمین بدود) به کمیته فوق احضار شده و پیه جریمه را به تن خودش مالید. چندی قبل هم داستان مصاحبه علیه وزیر ورزش و معذرت‌خواهی اجباری‌اش پیش آمد و بالاخره داستان تقابل با رحمتی که فریاد بهرام افشارزاده را به آسمان بلند کرد. به همه این موارد باید ضعف فنی او را هم افزود که در طول فصل جاری کاملاً مشهود بوده است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

حفظ بازيكني با اين همه اتفاق حاشيهاي و ناآمادگي فني قطعاً ميتواند سؤالبرانگيز باشد. همه قبل از شروع فصل ميدانستند ماندن حنيف يعني حاشيههاي گاه و بيگاه. از نظر فني هم كه مظلومي نميتواند معجزه كرده و او را در حد يك مهره مليپوش مطرح نمايد. بنابراين تا اينجاي كار معلوم شده كه ضرر حفظ او بيشتر از منفعتش بوده و حالا افراد (يا فردي) كه بر نگه داشتن عمرانزاده تأكيد داشته (و احتمالاً اين مسئله با تأكيد بر رفتن اميرحسين صادقي هم بيارتباط نبوده است)، بايد بابت تصميمي كه ابتداي فصل گرفت يا بر اتخاذ آن توسط ديگران تأكيد داشته، جواب پس بدهد.