به گزارشافکارخبر،«مدیران دو تابعیتی» و تعدد آنها در ورزش موضوع جدیدی است که سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده و بررسی آن را در دستور کار قرار داده؛ این ورود با تذکر و هشدار کتبی به وزارت ورزش همراه بوده است که خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت.

حیدر صادقی مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش در این خصوص به رادیو ورزش گفت: اگر قوانینی درباره دو تابعیتی‌ها هست، باید بررسی شود. اگر چنین چیزی در دستور کار دولت قرار دارد، هر کسی که شرایط کار را ندارد، می‌تواند نباشد!

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود خودش هم دو تابعیتی است و پاسپورت کانادایی دارد، خاطرنشان کرد: این یک بحثشخصی و فردی است.

مدیرکل روابط بین الملل وزارت ورزش درباره اینکه حضورش در وزارتخانه در پُست مدیرکل، بحث شخصی و فردی نیست، گفت: این بحث قوانینی است که وجود دارد. هرچه هست طبق قوانین باید انجام شود!