به گزارش افکارخبر،هادی عقیلی دراینستاگرام خود نوشت:تونستم با این کارم شمارى از بچه هاى سندروم داون رو خوشحال کنم ....توقعى از کسى ندارم ولى فهمیدم که شمار بسیارى از کسانى که در فوتبال مشغول هستند و سرى در سرها دارند متاسفانه به این موضوع نپرداختند دلیلش هم فقط و فقط تفاوت در رنگهاست...اونهایى که باید بفهمند چى میگم میفهمند....در ایران دو رنگ بیشتر نداریم براى کار نیک ...باقى رنگها هیچ سودى براى این آقایان ندارد....با سپاس فراران از دوستانى که حمایت کردند ...دوستتدار همیشگى شما.