به گزارش افکارخبر، خبر اخراج ابطحی به دلیل کسب نتایج ضعیف در سکوت خبری مسئولان تیم انتشار پیدا کرد، اگرچه از گوشه وکنار شنیده ایم این تصمیم هنوز نهایی نشده و به سرمربی اعلام نشده است.

با انتشار این خبر نام هایی از جمله رعدی و مربی بومی برای هدایت تیم ساروی ها به گوش رسید اما کسی با توجه به روی کارآمدن مربی - بازیکن، توجه ای به محمود لطفی بازیکن باسابقه و بومی این تیم نکرد این در حالیست که قدرت وی در بین بازیکنان، هواداران و مسئولان تیم انکار نشدنی است و قدرت لیدری لطفی را در نتایج ضعیف و یا مطلوب به جشم دیده ایم.

از آنجا که شنیده ایم لطفی تا کنون حتی در پروسه انتخاب سرمربی دخالت داشته و و با گزینه ها قبل از روی کار آمدن صحبت میکرده، در این وضعبت تیم ساری و مقبولیت لطفی بعید نیست که پی به عنوان سرمربی انتخاب شود تا فعل بومی گرایی در این تیم صرف شود.

از سوی دیگر با این تصمیم مربی بازیکن بودن که این روزها در فوتسال باب شده در تیم ساروی ها نیز حلول می کند.