برنامه دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

هفته اول
- فولاد خوزستان - استیل آذین
- سایپا - صبا
- پرسپولیس - تراکتورسازی
- شهرداری تبریز - استقلال
- راه‌آهن - سپاهان
ملوان - نفت تهران
- شاهین بوشهر - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- پاس همدان - مس کرمان
- ذوب آهن اصفهان - پیکان

هفته دوم
- استقلال - فولاد خوزستان
X(نفت آبادان - داماش گیلان) - سایپا
- استیل‌آذین - پاس همدان
- صبای قم - پرسپولیس
- تراکتورسازی - راه‌آهن
- نفت تهران - شهرداری تبریز
- پیکان - شاهین بوشهر
- مس - ذوب‌آهن
- سپاهان - ملوان انزلی

هفته سوم
- فولادخوزستان - سپاهان
- پرسپولیس - سایپا
- استیل‌آذین - نفت تهران
- ذوب‌آهن - استقلال
- راه‌آهن - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- شاهین بوشهر - صبای قم
- ملوان - مس کرمان
- پاس همدان - پیکان
- تراکتورسازی - شهرداری تبریز

هفته چهارم
- نفت تهران - فولاد
- سایپا - ذوب‌آهن
- استیل‌آذین - استقلال
X(نفت آبادان - داماش گیلان) - پرسپولیس
- صبای قم - راه‌آهن
- سپاهان - شاهین بوشهر
- مس کرمان - شهرداری تبریز
- پیکان - ملوان انزلی
- پاس همدان - تراکتورسازی

هفته پنجم
- فولاد - صبای قم
- ملوان - سایپا
- استیل‌آذین - مس
- راه‌آهن - پرسپولیس
- استقلال - پیکان
- پاس همدان - نفت
- شاهین بوشهر - تراکتورسازی
- ذوب‌آهن - سپاهان
- شهرداری تبریز - X(نفت آبادان - داماش گیلان)

هفته ششم
- مس کرمان - فولاد
- سایپا - راه‌آهن
- پیکان قزوین - استیل‌آذین
- پرسپولیس - شاهین بوشهر
- نفت تهران - استقلال
- تراکتورسازی - ملوان
X(نفت آبادان - داماش گیلان) - ذوب‌آهن
- صبای قم - شهرداری تبریز
- سپاهان - پاس همدان

هفته هفتم
- فولاد - پرسپولیس
- پاس همدان - سایپا
- استیل آذین - تراکتورسازی
- استقلال - سپاهان
- شاهین بوشهر - راه‌آهن
- نفت تهران - مس کرمان
- ملوان - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- شهرداری تبریز - پیکان قزوین
- ذوب‌آهن - صبای قم

هفته هشتم
X(نفت آبادان - داماش گیلان) - فولاد خوزستان
- سایپا - شاهین بوشهر
- استیل آذین - صبای قم
- پرسپولیس - پاس همدان
- مس کرمان - استقلال
- راه‌آهن - ملوان
- پیکان قزوین - نفت تهران
- تراکتورسازی - ذوب‌آهن
- سپاهان - شهرداری تبریز

هفته نهم
- فولاد - پیکان
- سایپا - استقلال
- استیل‌آذین - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- شهرداری تبریز - پرسپولیس
- ذوب‌آهن - راه‌آهن
- نفت - سپاهان
- ملوان - شاهین
- مس - تراکتورسازی
- صبای قم - پاس

هفته دهم
- راه‌آهن - فولاد خوزستان
- سایپا - شهرداری تبریز
- سپاهان - استیل‌آذین
- پرسپولیس - ملوان
- صبای قم - استقلال
X(نفت آبادان - داماش گیلان) - پاس همدان
- تراکتورسازی - نفت تهران
- شاهین - ذوب‌آهن
- پیکان - مس کرمان

هفته یازدهم
- فولاد خوزستان - تراکتورسازی
- استیل‌آذین - سایپا
- استقلال - پرسپولیس
- راه‌آهن - شهرداری تبریز
- نفت تهران - صبا
- پاس همدان - شاهین
- مس کرمان -(نفت آبادان - داماش گیلان) X
- ملوان - ذوب‌آهن
- پیکان - سپاهان

هفته دوازدهم
- سایپا - فولاد خوزستان
- شاهین - استیل آذین
- پرسپولیس - ذوب‌آهن
- تراکتورسازی - استقلال
- راه‌آهن - پاس
- نفت - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- سپاهان - مس
- ملوان - شهرداری
- صبا - پیکان

هفته سیزدهم
- فولاد - شاهین
- نفت تهران - سایپا
- استیل‌آذین - پرسپولیس
- استقلال - راه‌آهن
- مس کرمان - صبا
- پاس همدان - ملوان
- پیکان - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- شهرداری تبریز - ذوب‌آهن
- سپاهان - تراکتورسازی

هفته چهاردهم
- فولاد - ملوان
- سایپا - مس
- راه‌آهن - استیل آذین
- پرسپولیس - نفت تهران
X(نفت آبادان - داماش گیلان) - استقلال
- شاهین بوشهر - شهرداری
- تراکتورسازی - پیکان
- ذوب‌آهن - پاس
- صبای قم - سپاهان

هفته پانزدهم
- فولاد - ذوب‌آهن
- پیکان - سایپا
- استیل‌آذین - ملوان
- مس کرمان - پرسپولیس
- استقلال - شاهین بوشهر
- راه‌آهن - نفت تهران
- پیکان - سایپا
- سپاهان - X(نفت آبادان - داماش گیلان)
- شهرداری تبریز - پاس

هفته شانزدهم
- پاس - فولاد
- سایپا - تراکتورسازی
- شهرداری تبریز - استیل‌آذین
- پرسپولیس - سپاهان
- ملوان - استقلال
- راه‌آهن - پیکان
- ذوب‌آهن - نفت
- شاهین - مس
- صبای قم - X(نفت آبادان - داماش گیلان)

هفته هفدهم
- فولاد - شهرداری تبریز
- سپاهان - سایپا
- استیل‌آذین - ذوب‌آهن
- پیکان - پرسپولیس
- استقلال - پاس
- مس - راه‌آهن
- نفت تهران - شاهین
- صبای قم - ملوان
- تراکتورسازی - X(نفت آبادان - داماش گیلان)