پروین درباره دیدار با شاگردان قدیمش می گوید : خیلی خوشحال شدم که این بچه ها را دیدم . همه اینها شاگردهای خودم بودند .