این شیرجه همان لحظه کلیدی است که امتیاز بازی را بین صبا و استقلال تقسیم کرد.