به گزارش افكار به نقل از مهر داریوش مصطفوی که به تازگی بابت مطالبات مالی خود در دوره ریاست فدراسیون فوتبال از این فدراسیون شکایت کرده بود و دادگاه رای به محق بودن وی داده بود ، با تنظیم شکایت های جداگانه در دادگاه کارکنان دولت از علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و دادستانی انتظامی قضات از مجتبی شریفی رئیس کمیته انتظامی شکایت کرد. داریوش مصطفوی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به مصاحبه های تلویزیونی ، رادیویی و نوشتاری علیه آقای کفاشیان به اتهام تهمت ، افترا ، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مورد پرونده اینجانب در مراجع ذی صلاح و مسائل دیگری که به هیچ وجه طرح آنها را به صلاح نمی بینم ولی در جلسات خصوصی آنها را عنوان خواهم کرد شکایتی را تسلیم مراجع قضایی کرده ام. وی همچنین افزود: در شکایت دیگری از شخصی به نام شریفی به اتهام نشر اکاذیب ، تهمت و سوء استفاده از موقعیت شغلی و تهدید بنده از طریق رسانه ها و دخالت در اموری که مرتبط با وظایف ایشان نیست و نیز دخالت در احکام قطعی صادره از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در دادستانی انتظامی قضات اعلام شکایت کرده ام. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بنده در شکایت خود مصر هستم و تا پایان این شکایت خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم کرد و همانطور که پس از 12 سال به حق قانونی خود در دریافت مطالبات مالی خود رسیدم در شکایت اخیر خود نیز احقاق حق خواهم کرد. مصطفوی گفت: متاسفانه آقایان با جوسازی و هیاهوگری بدنبال زیرپا گذاشتن حق قانونی اهالی فوتبال هستند که اعتقاد دارم باید یک نفر مقابل این بی عدالتی ها بایستد و من این کار را خواهم کرد.