به گزارش فارس، با قوت گرفتن خداحافظی رویانیان از ریاست ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، از علی اکبر محرابیان، محمد علی آبادی و ربیعی یکی از معاونان این ستاد به عنوان جانشینان احتمالی وی یاد می شود.

به نظر می‌رسد پس از پذیرش مدیرعاملی تیم ورزشی پرسپولیس از سوی محمد رویانیان، رئیس ستاد مهم و راهبردی مدیریت حمل‌ و نقل و سوخت، موضوع تصدی دو شغل از سوی رویانیان و لزوم کناره‌گیری وی از یکی از این دو سمت در رسانه‌ها مطرح شد.
با این وجود برخی منابع نزدیک به رویانیان، تصدی ریاست ستاد حمل‌ونقل و سوخت را یک پست دولتی نمی‌دانند و این ستاد را به عنوان یک کارگروه معرفی می کنند.

در عین حال زمزمه‌های غیر رسمی و حتی برداشت ضمنی از سخنان خود رویانیان از احتمال بالای کناره‌گیری وی از یکی از دو سمت یاد شده حکایت می‌کند چنانکه وی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها بر پایبندی به قانون اساسی و استعفا در فرصت مناسب از شغل اول خود خبر داده است.

بر این اساس به نظر میرسد رویانیان به زودی ریاست بر ستاد مدیریت حملونقل و سوخت را به جانشین خود بسپارد. از علیاکبر محرابیان، محمد علیآبادی و ربیعی یکی از معاونان این ستاد به عنوان جانشینان احتمالی رویانیان در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت نام برده میشود.