به گزارش افکارنیوز،
راوشوویچ که پیش از بازی در حال گرم کردن بود، در اثر برخورد یک شی از ناحیه سر دچار جراحت شد. این عکس نشان می دهد که چه اتفاقی برای رادو رخ داد.