به گزارش افکارنیوز،

تیم ملی ما در روز 15 مهر در ازبکستان با این کشور، در روز 20 مهر با کره جنوبی در تهران و در روز 25 آبان با تیم ملی فوتبال سوریه بازی دارد و اگر نبازد رکورد خوبمان بهبود می یابد.

اگر تیم ملی فوتبال ما در این 3 بازی نبازد که احتمالش زیاد است تعداد روزهای بی شکستی فوتبال ما برابر آسیایی ها تا روز 3 فروردین که باید در دوحه دیدارهای برگشت را آغاز کنیم، به 1400 روز خواهد رسید، بزرگترین طول مدت زمان بی شکستی برابر آسیایی ها  در فوتبال ملی ما بیش از 2500  روز است که در دهه  50 نصیبمان شد و تیم ملی از بازی برابر سوریه در سال 52 تا بازی برابر کویت در مهر59 بیش از 7 سال بی شکست بود.