به گزارش افکارنیوز،

 بازیکنان انتخابی زیدان برای بازی چهارشنبه شب،

کاسیا، یانز.

کارواخال، په په، واران، ناچو، کونترائو، دنیلو.

کروس، خامس، کواچیچ، آسنسیو، ایسکو.

لوکاس، ماریانو، و موراتا هستند.