علی اکبر ناطق نوری یکی از افرادی بود که در مراسم ختم مادر محمد دادکان شرکت کرد.