به گزارش افکارنیوز،
محمدرضا میرشاه ولد این طرح را به یاد پدر استقلال منتشر کرد.