فیروز کریمی بازگشت طوفانی به لیگ برتر داشت.

فیروز کریمی، بعد از تساوی در آخرین لحظه مقابل نفت با گزارشگر تلویزیونی چنین حرف زد:

مصاحبه‌کننده: شما دقیقه ۹۳ بازی رو به تساوی کشوندین، آیا این اتفاق حاصل خوش شانسی نبود؟

فیروز کریمی: پَ نه پَ حاصل برنامهریزی تاکتیکی بود!