به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان، طی این احکام علی رغبتی به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش حرفه ای، احمد گواری به عنوان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و نادر وادی خیل به عنوان مدیر کل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب شدند.