به گزارش افکارنیوز،

با اعلام سازمان لیگ برتر فوتسال به  جهت تغییر هفدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

 

پنجشنبه 14 بهمن- هفته بیست و یکم- ساعت 16

آذرخش بندرعباس- شرکت ملی حفاری ایران-فجر بندرعباس

 

جمعه 15 بهمن- هفته بیست و یکم- ساعت 16

مس سونگون ورزقان- تاسیسات دریایی- شهید پورشریفی تبریز

طرح و توسعه الوند- لبنیات ارژن شیراز-یادگار امام(ره) الوند

یاسین پیشرو قم-دبیری تبریز- شهید حیدریان قم

شهرداری ساوه-شهروند ساری-امام خمینی(ره) ساوه

دانشگاه آزاد-گیتی پسند- پیامبر اعظم تهران

فرش آرا مشهد- مقاومت البرز- شهید بهشتی مشهد

 

پنجشنبه 21 بهمن- هفته بیست و دوم- ساعت 16

تاسیسات دریایی- یاسین پیشرو قم-تالار هندبال تهران

دبیری تبریز- طرح و توسعه الوند- علوم پزشکی تبریز

شرکت ملی حفاری ایران-مس سونگون ورزقان- نفت اهواز

لبنیات ارژن شیراز-شهرداری ساوه-شهید ابوالفتحی شیراز

گیتی پسند-آذرخش بندرعباس- پیروزی اصفهان

شهروند ساری- فرش آرا مشهد- سیدرسول حسینی ساری

مقاومت البرز- دانشگاه آزاد-انقلاب کرج

 

پنجشنبه 28 بهمن- هفته بیست و سوم- ساعت 16

یاسین پیشرو قم-طرح و توسعه الوند- شهید حیدریان قم

تاسیاست دریایی- شرکت ملی حفاری ایران- هندبال تهران

شهرداری ساوه- دبیری تبریز- امام خمینی(ره) ساوه

مس سونگون ورزقان-گیتی پسند اصفهان- شهید پورشریفی تبریز

فرش آرا مشهد- لبنیات ارژن شیراز-شهیدبهشتی مشهد

آذرخش بندرعباس-مقاومت البرز- فجر بندرعباس

دانشگاه آزاد- شهروند ساری- پیامبر اعظم تهران

 

سه شنبه 3 اسفند- معوقعه هفته هفدهم- ساعت 16

یاسین پیشرو قم- شهروند ساری-شهید حیدریان قم

دانشگاه آزاد- آذرخش بندرعباس-پیامبر اعظم تهران

لبنیات ارژن شیراز-مقاومت البرز-شهید ابوالفتحی شیراز

فرش آرا مشهد-مس سونگون ورزقان-شهید بهشتی مشهد

دبیری تبریز- گیتی پسند- علوم پزشکی تبریز

شهرداری ساوه-تاسیسات دریایی- امام خمینی(ره) ساوه

طرح و توسعه الوند- شرکت ملی حفاری ایران- یادگار امام (ره) الوند

 

یکشنبه 8 اسفند- هفته بیست و چهارم- ساعت 16

شرکت ملی حفاری ایران- یاسین پیشرو قم-نفت اهواز

طرح و توسعه الوند-شهرداری ساوه- یادگار امام(ره) الوند

گیتی پسند-تاسیسات دریایی-پیروزی اصفهان

دبیری تبریز- فرش آرا مشهد- علوم پزشکی تبریز

مقاومت البرز- مس سونگون ورزقان-انقلاب کرج

لبنیات ارژن شیراز-دانشگاه آزاد-شهید ابوالفتحی شیراز

شهروند ساری-آذرخش بندرعباس-سیدرسول حسینی ساری

 

جمعه 13 اسفند- هفته بیست و پنجم-ساعت 16

یاسین پیشرو قم- شهرداری ساوه-شهید حیدریان قم

شرکت ملی حفاری ایران- گیتی پسند- نفت اهواز

فرش آرا مشهد-طرح و توسعه الوند-شهید بهشتی مشهد

تاسیسات دریایی- مقاومت البرز- تالارهندبال تهران

دانشگاه آزاد- دبیری تبریز-پیامبراعظم تهران

مس سونگون ورزقان- شهروند ساری-شهید پورشریفی تبریز

آذرخش بندرعباس- لبنیات ارژن شیراز-فجر بندرعباس

 

چهارشنبه 18 اسفند- هفته بیست و ششم- ساعت 16

گیتی پسند-یاسین پیشرو قم-پیروزی- اصفهان

شهرداری ساوه- فرش آرا مشهد-امام خمینی(ره) ساوه

مقاومت البرز-شرکت ملی حفاری ایران- انقلاب کرج

طرح و توسعه الوند- دانشگاه آزاد-یادگار امام(ره) الوند

شهروند ساری- تاسیسات دریایی- سیدرسول حسینی ساری

دبیری تبریز- آذرخش بندرعباس- علوم پزشکی تبریز

لبنیات ارژن شیراز- مس سونگون ورزقان تبریز- شهید ابوالفتحی شیراز