به گزارش افکارنیوز،

نتیجه انفرادی مسابقه تیمهای ترکیه و مغولستان گروه B به شرح زیر است که اسامی تیم ترکیه در ابتدا آمده است.

57 کیلوگرم: سزار آکگول، برنده 6 ضربه فنی – سودنومداش باتبولد 6
61 کیلوگرم: چنگیزخان اردوغان، برنده 4 - نیام اوچیر انخسایخان 2
65 کیلوگرم: صفا آکسوی، برنده 9 - باتمانگای باتچولون 3
70 کیلوگرم: یاکوپ گور صفر - مانداراخان گانزوریک، برنده 6
74 کیلوگرم: اسلام کیلیچ، برنده 12 ضربه فنی - آنخبایار باتچولون یک
86 کیلوگرم: سلیم یاشار، برنده 10 - اونوربات پوریوجاو یک
97 کیلوگرم: فاروک آکویون 4 - باتزول اولزیسایخان، برنده 7
125 کیلوگرم: رضا ایلدیریم 2 - زولبو ناتساگسورن، برنده  6