سازمان لیگ فوتبال حرفهای با فروش سهام خود در یك بانك خصوصی، یك ساختمان مجزا خریداری كرد.

به گزارش فارس، یکی از موارد بحث‌انگیز مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، در زمان بررسی مسایل مالی بود. مدیران برخی باشگاه‌ها در مورد سرمایه‌گذاری که سازمان لیگ در یک بانک خصوصی در گذشته انجام داده، سوال کردند.

در پاسخ به این سوال‌ها، گفته شد از دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری که در این بانک انجام شد، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن پول خود سازمان لیگ از محل درآمد پنج‌ درصد‌ بوده است. سیصد میلیون هم با رضایت باشگاه‌ها در این بانک سرمایه‌گذاری شده بود.

یکی از اعضای مجمع که نمی‌خواست نامش فاش شود، در این زمینه گفت: " آنطور که شنیده‌ام، سازمان لیگ سهامش را در این بانک فروخته و با پولش ساختمانی مجزا برای سازمان لیگ خریداری کرده که این کار بسیار خوبی است. " اخبار دریافتی دلالت بر آن دارد که مبلغ هزینه شده برای این ساختمان، میلیاردی بوده است.

محمدتقی خزایی، خزانه‌دار سابق فدراسیون نیز با تایید خبر خرید یک ساختمان مجزا برای سازمان لیگ گفت: من هم شنیده‌ام که سازمان لیگ ساختمانی خریداری کرده؛ اما چون خزانه‌دار سازمان لیگ نیستم، اطلاعاتی از جزییات آن ندارم.

گفتنی است؛ فدراسیون فوتبال ساختمان بزرگ و بلندمرتبه ای نیز در خیابان سئول جنوبی در اختیار دارد که در زمان ریاست محمد دادکان بر این فدراسیون احداثشده است.