به دلیل بارندگی شدید این ورزشگاه به استخر شنا تبدیل شده.