به گزارش افکارنیوز،

مهرداد میناوند در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

فقیر به دنبال شادى ثروتمند، و پولدار به دنبال آرامش زندگى؛کودک به دنبال آزادى بزرگتر، و بزرگتر به دنبال سادگى کودک، پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پى تجربه سالمند است؛ و آنان که رفته اند در آرزوى بازگشت، وآنان که مانده اند در رویاى رفتن. . . خدایا ! کدامین پل در کجاى دنیا شکسته که هیچکس به مقصدش نمیرسد؟

Capture4