محمد نصرتی دقایقی پس از اعلام رای نهایی فدراسیون فوتبال گفت:نمی دانم چه باید بگویم.او که هنوز نمیدانست رای چه چیزی است پس از خواندن رای و در پاسخ به این سوال که چه نظری در مورد آن دارد گفت:فعلا هیچ حرفی نمی زنم،سکوت کنم خیلی بهتر است.
نصرتی در واکنش به این که اعتراضی به رای صادر شده دارد یا نه هم همان سیاسیت سکوت را در پیش گرفت.