به گزارش ايسنا، هفته گذشته از طرف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مبلغ ۳۴ ميليارد ريال از بودجه تصويب شده براي كميته ملي المپيك جهت حضور كاروان ايران در بازيهاي لندن به حساب اين كميته واريز شد.

کمیته المپیک هم پس از دریافت این بخش از بودجه خود این مبلغ را بین فدراسیون‌های المپیکی و فدراسیون‌هایی که خود را برای بازی‌های آسیایی کره آماده می‌کنند، توزیع کرد.

مبلغ يك ميليارد تومان از اين اعتبار هم براي آماده سازي كاروان اعزامي معلولان به بازيهاي المپيك ۲۰۱۲ به كميته ملي پاراالمپيك اختصاص يافته است.