به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و نهم شهریور ماه به خبر‌های رشته‌های مختلف به خصوص خبر‌های فوتبالی اختصاص دارد.

 امضای ژنرال پای آینده استقلال/ طلب ژوره پرداخت شد/ رحتمی روزه سکوت گرفت

امضای ژنرال پای آینده استقلال/ طلب ژوره پرداخت شد/ رحتمی روزه سکوت گرفت

امضای ژنرال پای آینده استقلال/ طلب ژوره پرداخت شد/ رحتمی روزه سکوت گرفت

امضای ژنرال پای آینده استقلال/ طلب ژوره پرداخت شد/ رحتمی روزه سکوت گرفت

امضای ژنرال پای آینده استقلال/ طلب ژوره پرداخت شد/ رحتمی روزه سکوت گرفت