به گزارش افکارنیوز،

کمیته صدور مجوز حرفه‌ای اطلاعیه شماره ۲ خود را صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: تمامی باشگاه‌هایی که نسبت به رای صادره از کمیته صدور مجوز حرفه‌ای اعتراض دارند. اعتراض کتبی خود را جهت بررسی مجدد مدارک به دبیرخانه کمیته صدور مجوز حرفه‌ای تا پایان وقت اداری فردا (دوشنبه) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست‌هایی که پس از این تاریخ ارسال شود، رسیدگی نخواهد شد.