به گزارش افکارنیوز،

آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح زیر است:

1- شکایت مرضیه حسن دوست از تیم استقلال تهران

پرداخت مبلغ 100/00/000 بابت قرارداد و2/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مرضیه حسن دوست  رای صادره قطعی است.

2- شکایت امید سلطانی از تیم بعثت کرمانشاه

پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت قرارداد و 4/800/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امید سلطانی

3- شکایت احمدرضا پزشک از تیم شهرداری کاشان

پرداخت مبلغ 129/500/000ریال بابت قرارداد و 2/590/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق احمدرضا پزشک

4 - شکایت علیرضا امامی فر از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ 2/250/000/000ریال بابت قرارداد و 45/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا امامی فر

5- شکایت سید رضا فیض بخش از فرید بهزادی کریمی (بازیکن تیم استقلال خوزستان)

رد دعوی

6- شکایت محمد علی کریمی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ 22/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 440/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد علی کریمی

6- - شکایت زهره فدایی از تیم استقلال

پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت قرارداد و 1/400/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق زهره فدایی (رای صادره قطعی است)

7- شکایت محمدرضا مهران پور از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ 448/000/000 ریال بابت قرارداد و 8/960/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمدرضا مهران پور

8- شکایت وراث مرحوم علی ابوطالب از تیم صبای قم

پرداخت مبلغ 22/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 440/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وراث مرحوم علی ابوطالب

9- شکایت آرمین بابایی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ 1/080/000/000 ریال بابت قرارداد و 21/600/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق آرمین بابایی

آرای بند 1 و 6 قطعی بوده و مابقی آرا در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.

ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.