به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه

روزنامه‌های ورزشی سوم دی ماه