به گزارش افكار به نقل از تابناک ، وی در برنامه 90 گفت : بعد از 175 قضاوت این برای هفتمین بار بود که اشتباه تاثیر گذاری را انجام دادم. قبول دارم که گل صبایی ها درست بود و به همین دلیل از همه مردم قم،مسئولان و بازیکنان صبا عذر خواهی می کنم.» کمک داور بین المللی کشورمان که مهمان تلفنی برنامه نود بود در پایان می گوید:«من در این چند روز اخیر با هیچ رسانه ای صحبت نکرده ام.خواهش می کنم از طرف من مصاحبه ننویسند،برایم مشکل ساز می شود.»