به گزارش افکارنیوز،

آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به شرح  زیر است:

شکایت محمد یار احمدی از اکسین البرز

پرداخت مبلغ ۴۹۱/۱۴۱/۹۴۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۹/۸۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمد یار احمدی

شکایت  علیرضا ربانی  از باشگاه سپاهان اصفهان

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق علیرضا ربانی 

شکایت  غلام گنجی  از علیرضا بیرانوند

پرداخت مبلغ ۱/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۳۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق غلام گنجی

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.