به گزارش افکارنیوز،
همه شما می دانید که ما تلاش زیادی کردیم تا بازیکنان جدید را برای استقلال انتخاب کنیم.
 در ادامه پست شفر این چنین آمده است: شما هم چنین می دانید که ما مجبور به مواجهه با بسیاری از موانع  از جمله افرادی که می خواهند آسیب به استقلال بزنند و بازیکنان را هوایی کنند، شدیم.می خواهم بگویم، شما طرفداران استقلال، در حال حاضر یک تیم عالی دارید. هر یک از بازیکنان ما به سختی کار می کنند و همه آنها به روش بسیار چشمگیر پیشرفت می کنند؛ فراموش نکنید، این همان تیم 6 و 7 ماه پیش است!شما می توانید به تیم استقلال خود افتخار کنید.به هر حال قدرت شما، حمایت شما به ما و تیم کمک کرد تا توسعه پیدا کند. بدون شما ما نمی توانستیم چنان سخت و متمرکز کار کنیم.فراموش نکنید، ما فقط شروع کردیم! ما کار خواهیم کرد و اوضاع را بیشتر بهبود خواهیم داد.

7gsCPx1D2aWl