سایت فدراسیون فوتبال: به دنبال برگزاري جلسه هيات رئيسه فدراسيون فوتبال مقرر شد راي كميته استيناف در خصوص كاهش محروميت محمد نصرتي و شيث رضايي بازيكنان پيروزي مورد بررسي قرار بگيرد.

در جلسه هيات رئيسه فدراسيون كه روز شنبه برگزار شد مقرر شد در خصوص راي صادر شده توسط كميته استيناف و موارد مطرح شده در برخي رسانه ها در اين خصوص و همچنين چگونگي كاهش محروميت محمد نصرتي و شيث رضايي، بازيكنان تيم پيروزي تهران و همچنين مصاحبه هاي انجام شده در اين خصوص، صالحي - رئيس كميته استيناف در جلسه آتي هيات رئيسه حاضر شده و توضيحاتي را در اين مورد ارائه كند.