به گزارش افکارنیوز،

 شایعه های پراکنده پیرامون مذاکرات کی روش باا زبکســتان،اســترالیا و چند کشور دیگرا ز یک سو و گمانه زنی های داخلی در مورد جانشین کی روش پس از جام جهانی ا ز سوی دیگر، یک حالت ناپایداری و ناامنی بدی درا طراف تیم ملی ا یجاد کرده بود وا ین خطرا حساس می شد که ملی پوشان باور کنند بعدا ز جام جهانی قرار نیست با کی روش ا دامه بدهند و میزان تأثیرپذیری آنهاا ز سرمربی تیم ملی کاهش پیدا کند.با توجه به اتفاقاتی که طی ماه های ا خیر میان سرمربی تیم ملی و برخی ا فراد تصمیم ســاز و تصمیم گیر فوتبال و ورزش ا یران رخ داد،  می خواهد بعدا ز جام جهانی درا یران بماند ً هنوز معلوم نیست کی روش واقعا قصد تمدید ًیا نه. هنوز حتی مشــخص نیست فدراسیون فوتبال هم واقعا قرارداد کارلوس را دارد و باز هم می خواهد شرایط کی روش را بپذیرد یا نه، امابی شک بهترین تصمیم درا ین مقطع که تیم ملی باید بدون حاشیه برای حضور در جام جهانی آماده شود، همینب ود که فدراسیون برای بستن دهان شایعه ســازان و دادن اطمینان خاطر به کی روش و ملی پوشان به صورت رسمی ا علام کند خواهان تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی است .بعدا ز جام  هر دو طرف فرصت دارند سر میز مذاکره بنشینند، پیش شرط ها ًجهانی قطعا و شروط قبلی و جدید را یکبار دیگربا هم مرور کنند وبه جمع بندی نهایی برسند. تا آن زمان خیلی خوب ا ست که نه تیم های خارجی به سرمربی تیم ملی ما چشم داشته باشند و نه مربیانی که خود را گزینه بالقوه جانشینی کارلوس می پندارند، به صندلی کی روش چشم بدوزند. فدراسیون فوتبال را باید بابت این تصمیم منطقی تحسین کرد. مذاکره با کی روش حتی اگر در مرحله حرف باقی بماند، همین که درا ین مقطع رســانه ای شد، جلوی حواشی بعدی را می گیرد. یک تیم بدون حاشیه، همان چیزی ا ست کها  ین روزها بیشترا ز همیشه نیاز داریم.